Nie można złożyć zamówienia ze tego kraju. United States

Kategorie

Producenci

I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym www.smakpol.co.uk działającym pod adresem: www.smakpol.co.uk
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę Smakpol Ltd. z siedzibą w Doncaster.

b) Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smakpol.co.uk. Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium oznaczonym kodami pocztowymi, które wymienione są na stronie www.smakpol.co.uk

d) Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

e) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w funtach brytyjskich i uwzględniają podatek VAT.

f) Dostawcy – należy przez to rozumieć pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

h) Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

5. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu.

1.2. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f. aktywne konto e-mail.

1.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

1.2. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

1.3. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

1.4. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

2.1. W razie założenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem Złożonego Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia elektronicznego.

3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego.

4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach ustalonych przez Sprzedawcę.

4.2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni, w które Zamówienia nie będą realizowane.

5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu.

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

6.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

6.5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

7.1.W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

7.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie pomniejszone o brakujący Towar.

7.3. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w momencie dostawy, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy.

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru, jeżeli takie wystapią.

III. Zasady płatności

1. Płatności w Sklepie mozna dokonac jedynie poprzez system PayPal.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (Bank wystawcy karty, system PayPal).

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, dostawę uznaje się za zgodną z Zamówieniem, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi +/-10%. Zwrot Ceny zapłaconej z góry odbywa się przy odbiorze lub przez system PayPal;

3. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od wartości Zamówienia i są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

IV. Dostawa

1. Obszar działania Sklepu jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy Zamówienia. Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem pracownika lub upoważnionej osoby wyłącznie w miejscach wskazanych na stronie internetowej.

2. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem , Zamówienie zostanie anulowane.

3.1. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

3.2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Zamawiający może żądać zwrotu pieniędzy za uszkodzony towar lub Dostawca ma obowiązek pomniejszyć pobieraną kwotę.

4. Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą Zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca nie wyda alkoholu.


V. Reklamacja towaru

Reklamacja może mieć miejsce tylko i wyłącznie przy odbiorze towaru od Dostawcy www.smakpol.co.uk. W przypadku stwierdzenia niezgodności po odbiorze od Dostawcy Reklamacja powinna być zgłoszona drogą mail’ową i zostanie rozpatrzona zgodnie z wewnętrznymi przepisami Sprzedawcy.

3. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.


VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.

3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu: www.smakpol.co.uk.